Инвестиционен план NN PRO

Инвестиционен план NN PRO

Какво е Инвестиционен план „NN PRO”?

NN PRO е финансово решение, което съчетава предимствата на традиционните застрахователни планове (защита от непредвидени обстоятелства) с възможността за  инвестиции на международните финансови пазари. Тук можете да избирате вида на инвестицията и степента на риск  при съответните нива на доходност.

Как функционира този план?

• Вноските, които правите за тази застраховка, се разпределят в рискова и инвестиционна част.
• При загуба на живот на застрахования компанията гарантирано изплаща сумата, предвидена в рисковата част, като към нея се добавят натрупаните до момента средства по инвестиционната част.
• При трайно намалена трудоспособност на застрахования вследствие на злополука компанията изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност, определен от ТЕЛК/ НЕЛК.
• При изтичане срока на застраховката получавате натрупаните средства от инвестиционната част с реализираната върху тях доходност, което означава възможност за по-висока финална сума.
• Оптималното управление на вашите средства, внесени в инвестиционната част, е гарантирано от дългогодишният международен опит на NN Investment Partners, които управляват фондовете, в които инвестирате. Средствата ви ще бъдат инвестирани съобразно избраната от вас инвестиционна програма.

Изберете подходящата инвестиционна програма

• Нискорискова – всички ваши средства ще бъдат инвестирани в нискорискови активи (нискорискови облигации и други инструменти на паричния пазар).
• Балансирана – част от вашите средства се инвестират във високорискови, но доходни активи (акции и облигации на глобалните финансови пазари), а останалата част – в нискорискови активи.
• Агресивна – по-голямата част от средствата ви ще бъдат инвестирани във високорискови активи, предоставящи възможност за по-висока доходност.
• Стоки и суровини – част от вашите средства ще бъдат инвестирани в алтернативен клас активи (стоки и суровини).
• Парични пазари – вашите средства ще бъдат инвестирани в краткосрочни инструменти на паричния пазар с ниско ниво на риск, с цел запазване на номиналната стойност на инвестицията. Тази инвестиционна програма може да се избира само при прехвърляне на инвестиционни единици и пренасочване на премии.

Условията

• Срокът на застраховката е между 10 и 35 години.
• Сключва се в евро. Премиите могат да се заплащат и в лева по фиксинга на БНБ.
• Плащането е с периодични вноски – годишни, полугодишни, тримесечни или месечни.

Какви са предимствата?

• Висока прозрачност – продуктът има ясно разграничени рискова и инвестиционна част, като вие избирате съотношението между тях.
• Ползвате данъчно облекчение - годишната данъчна основа се намалява с до 10% от размера й с размера на личните вноски, платени за основното застрахователно покритие - както за рисковата, така и за инвестиционната част - през изтеклата година.
• При предсрочно прекратяване на застраховката можете да получите част от натрупаните в инвестиционната сметка суми, като конкретният им размер зависи от момента на прекратяването и типа на направените вноски (регулярни или извънредни).
• При предсрочно използване на част от натрупаните средства застрахователната защита се запазва в пълен размер.
• Разполагате с възможност за внасяне на извънредни премии по всяко време с чисто инвестиционна цел.
• Разполагате с възможност за ползване на премийна ваканция при неплащане на премията.

Какви рискове още могат да бъдат покрити?

Към основния застрахователен план могат да бъдат добавени допълнителни опции за защита от различни рискове, които дават възможност за увеличаване размера на гарантираното плащане.
Допълнително може да бъде включена защита срещу рисковете:
• смърт вследствие на злополука;
• освобождаване от премия при трайна  нетрудоспособност;
• настъпване на тежко заболяване;
• хирургическо лечение;
• болничен престой.

Защо да изберете NN PRO?

• Защото имате пълен контрол върху нивото на застрахователна защита, начина и периодичността на плащане на застрахователните премии.
• Изборът на инвестиционни фондове също е изцяло ваш, като по всяко време можете да наредите прехвърлянето и пренасочването на средствата от един в друг фонд.
• Можете да намалявате/увеличавате инвестиционната част на продукта и след сключването на договора.
• Получавате не само лесен достъп до международните финансови пазари, но разчитате за управлението им на стабилна и успешна финансова институция с над 170-годишна история.

Как мога да сключа застраховка NN PRO?

Финансово-застрахователните консултанти на NN са готови да отговорят на всеки ваш въпрос, свързан с условията и възможностите на този застрахователен план. Можете да зададете въпросите си на телефон 0800 11 464, на имейл client.service@nnbulgaria.com или в най-удобния за вас офис на NN.

Ограничаване на отговорност

Информацията, съдържаща се по-горе, не е изчерпателна. Всички условия на Инвестиционен план NN PRO са описани подробно в „Общи условия по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд” и в преддоговорната информация. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателен анализ на потребностите на клиента, инвестиционния му профил и склонността му към поемане на риск. NN не дава гаранции за постигане на определена доходност. Стойността на инвестиционната част може да намалява или да се увеличава в зависимост от състоянието на капиталовите пазари.

GKID and SID_ NN PRO AGGR   
GKID and SID_ NN PRO BALA
GKID and SID_ NN PRO COMD 
GKID and SID_ NN PRO CONS 
 

Последна промяна на: 14.02.2018 г.